پروژه‌ها

سامانه اشتهای ریسک تلفیق ریسک بازار و ریسک مالی

در بانکداری نوین فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منحصر به حوزه های عملیاتی نبوده و علاوه بر بازار پول در بازارهای دیگری نیز به ایفای نقش می پردازند، لذا در معرض مخاطرات و ریسک‌های خاص این گونه فعالیت ها قرار می گیرند. شناسایی و بررسی ریسک‌های بالفعل و بالقوه ای که بیشترین تأثیر را بر عملکرد بانک دارند و بررسی مکانیسم انتقال این اثرات بر متغیرهای بانک از الزامات تصمیم گیری مدیران در نحوه برخورد با چالش های پیشروی نظام بانکی است. بانک برای بهبود و تنظیم فعالیتهای بانکی و تصمیم گیری های اساسی نیازمند تعیین مقدار و نوع ریسکی است که با آن مواجه است و به منظور تحقق اهداف بانک در مواجهه با این ریسک‌ها به فاصله ای از اطمینان نیاز دارد که بتواند در آن حدود پذیرای هر ریسک باشد.

سامانه اشتهای ریسک از سه زیر سیستم تشکیل شده‌ است:

شـرکـت مهنـدسـی
صنایع یاس ارغوانی

 آدرس: تهران خیابان پاسداران، خیابان گلستان ششم، پلاک 53، ساختمان اداری بانک ملت طبقه چهارم

تلفن: 27318001-021    

نمابر: 225701932-021