عنوان خبر

در نتیجه داوری دور دوم لیگ، نرم افزار حاکمیت داده در بخش محصول یا ایده تجاری سازی شده برگزیده گردید.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

در نتیجه داوری دور دوم لیگ، نرم افزار حاکمیت داده در بخش محصول یا ایده تجاری سازی شده برگزیده گردید.
اعضای تیم
آقایان:
حسن کریمی
وحید فلاحتی راد
محمد رحمتی
وحید عقیل پور

شـرکـت مهنـدسـی
صنایع یاس ارغوانی

 آدرس: تهران خیابان پاسداران، خیابان گلستان ششم، پلاک 53، ساختمان اداری بانک ملت طبقه چهارم

تلفن: 27318001-021    

نمابر: 225701932-021